Small Chinese – Romanian dictionary

 

ORDERS:

Ban Zuo [pan țuo] – sit

Ding Gi [ting giâ] – end

Yubei [iu pei] – alignment

Y-Gian [i gian] – straight!

Bai [pai] – to welcome, to give respect

Shifu [sîfu] – coach, master of the style

Laoshi [laosî] – teacher, coach

Tong Xue [tongsiue] – student, disciple

Shâ [sâ] – I understand / yes

Shaoxi [șao si] – short rest

Zi Xu [ți siu] – continue

Xiang Zuo [siang țuo] – to the left

Xiang You [siang iou] – to the right

Ban Zhuan Shin [pan giuan șân] – turn to the left

Zai Lai [țai lai] – repeat, once again

 

DIRECTIONS:

Zuo [țuo] – left

You [iou] – right

Qien [cien] – before

Hou [hou] – back

Ce [ță] – side

Shang [șang] – higher

Zhong [țong] – medium, middle

Xia [sia] – lower

 

TRAINING PARTNERS:

I [i] – the one who attacks

Zia [ția] – the one who defends

 

NUMBERS:

1 – Yi [ii]

2 – Er [ăr]

3 – Son [săn]

4 – Si [șî]

5 – Wu [vu]

6 – Liu [liou]

7 – Qi [ci]

8 – Ba [pa]

9 – Jiu [țior]

10 – Shi [șă]

 

DEFINITIONS:

Quan [ciuen] – fist

Zhang [țang] – palm

Gou [cou] – bird beak

Zhou [țou] – elbow

Tui [tui] – foot

Fa [fa] – technique

 

POSITIONS:

Gong Bu [cungpu] – bow and arrow

Ma Bu [mapu] – rider

Xu Bu [xupu] – tiger or cat

Pu Bu [pupu] – snake

Xie Bu [xiepu] – dragon

Cha Bu [ciapu] – long cross from behind

Cai Bu [caipu] – same as Cha Bu, only with long crossing in front 45°

Tuli Bu [tulipu] – crane

A Tza Ma Bu [ățămapu] – tall rider

Hang Tang Bu [hăngtăngpu] – bow and arrow back

Chai Bu [chaipu] – riding the dragon

Ban Ma Bu [panmapu] – half of Ma Bu

Ti Xi Ping Heng [pisipienhăng] – crane position

Chao Tian Deng [ciaupientăng] – vertical rope

Kou Tui Ping Heng [coutuipienhăng] – rear foot eagle position

Wang Zue Ping Heng [vang-iuepienhăng] – scorpion position

Yan Shi Ping Heng [ienșâpienhăng] – balance position

 
 

TRADITIONAL STYLE

 

QUAN FA – Arm techniques:

Chong Quan [ciunciuen] – direct hit

Pi Quan [piciuen] – hit from above

Zai Quan [țaiciuen] – fist blow torrent

Guan Quan [cuanciuen] – the hook from traditional

 

ZHANG FA – Striking with open hand techniques:

Tui Zhang [tuițang] – linear hit

Liang Zhang [liangzang] – roof parade

Chuan Zhang [ciuanțang] – breakdown with fingertips and parade under arms

Liao Zhang [liaoțang] – palm hit – arm balance at lower levels

Kan Zhang [canțang] – shot with the outside edge of the palm in both directions

Tiao Zhang [tiaoțang] – palm linearly in front with a balance from bottom to up (like a parade)

 

ZHOU FA – Techniques elbow strikes:

Ding Zhou [tingțou] – linear elbow strike in Gong Bu

Pan Zhou [panțou] – semicircular elbow strike forward

Jia Zhou [țiațou] – parade forearm over arm

Ge Zhou [cățou] – parade forearm inside and out

 

TUI FA – Foot techniques:

Tan Tui [tantui] – slapped kick forward with toe

Deng Tui [tăngtui], Tan Tziao Tui [tăndziaotui] – linear heel strike pushed forward

Ce Chuai Tui [țăciuatui] – side kick

Ce Tan Tui [țătantui] – slapped semicircular kick

Sao Tui [saotui] – circular hook kick

Cao Sao Tui [caosaotui] – same as Sao Tui but in return

 

SWINGS:

Zheng Ti Tui [țăngtitui] – linear front swing

Ce Ti Tui [ceătitui] – swing 45°

Li He Tui [lihătui] – circular swing outside – inside

Wai Bai Tui [vaipaitui] – circular swing inside – outside

Hou Liao Tui [houliaotui] – back swing

 

SWINGS WITH CONTACT:

Dan Pai Jiao [tanpaițiao] – linear contact swing in palm

Li He Pai Jiao [lihăpaițiao] – circular swing outside – inside

Bai Lian Pai Jiao [pailianpaițiao] – circular swing inside – outside

 

SWEEPS:

Qian Sao Tui [ciensaotui] – long sweeping in the front

Hou Sau Tui [housautui] – long sweeping in the back

 

TWINES:

Shu Cha [șucia] – front twine

Heng Cha [hăngcia] – side twine

 
 

SANSHOU (SANDA) STYLE

 

BASIC MOVEMENTS (STEPS):

Tin Bu [tinpu] – forward assault step

Tui Bu [tuipu] – backward assault step

Tha Bu [tăpu] – side step

Tien Bu [tienpu] – change of guard by stepping back

Tzun Bu [țunpu] – stepping forward with lock step

Cua Bu [cuapu] – crossing through the front

Cha Bu [șapu] – evasion by stepping inward

Cio Bu [ciaopu] – evasion by stepping and pivoting outwards

 

QUAN FA – Arm techniques:

Chong Quan [ciunciuen] – direct hit with left or right hand

Guan Quan [guanciuen] – hook

Pien Quan [pienciuen] – punch by turning

Chau Quan [ciaociuen] – uppercut

Tan Quan [tanciuen] – slapped punch

 

TUI FA – Foot techniques:

Deng Tui [tăngtui] – linear foot kick (Tan Tziao Tui)

Hang Tzi Tui [hăngţitui] – semicircular kick (Ce Tan Tui)

Chuai Tui [ciuaitui] – side kick

Hang Sao Tui [hăngsaotui] – circular return kick (Cao Sao Tui)

Cou Ti Tui [coutitui] – high sweeping

Shao Ti Tui [şautui] – long sweeping from behind